/  Profile

Principal – Dr. Deepshikha Sharma

President – Dr. Vinay Kumar Modi

Secretary – Dr. Manmohan Nath

Joint Secretary – Dr. Rahul Mittal

Members –

  1.  Shri. Mahesh Chandra Jain
  2.  Smt. Kusumlata Kansal
  3.  Smt. Anjula Madhav
  4.  Shri. Pawan Bhargava
  5.  Shri. D.P. Gupta
  6.  Shri. Rajeev Singhal
  7.  Dr. Madhu Mittal

Teacher Representatives –

  1. Dr. Poonam Lakhanpal
  2. Dr. Reenu Jain
  3. Dr. Renu Kamboj

Non-Teaching Representative –  

  • Smt.  Anju Yadav