/  Profile

Incharge :        DR Aparna Vats
Members:      
  • Dr Kumkum Pareek
  • Dr Kiran Sharma
  • Ms Priyanka Yadav
  • Ms Preeti
  • Dr Shweta Tyagi
  • Ms Gitanjali Chauhan
Incharge :        Dr Seema Jain
Members:      
  • Dr Garima Pundir
  • Ms Shashi Bala
  • Kalpana Chaudhary
  • Dr Manju Singh
Incharge :        Dr Parul Rastogi
Members:      
  • Dr Reema Mittal
  • Ms Vatsala Oberoi
Incharge :        Dr Neena Batra
Incharge :        Dr Anupma Singh
Incharge :        Dr Bina Rai
Members:      
  • Ms Babita Mazi
  • Dr Sunita Singh
Incharge :        Dr Sunita (Hindi)
Members:      
  • Dr Mamta Upadhayay
  • Dr Manju Lata
Incharge :        Dr Reenu Jain
Members:      
 • Dr Anju Rastogi
 • Ms Anjali Gupta
Incharge :        Dr Chhavi Gupta
Members:   
 • Dr Poonam Lakhanpal
 • Dr Reenu Jain
Advisors :
  • Ms Anvita Agarwal
  • Dr Reenu Jain
Chief Proctor  :  Dr Parul SINGH
 Assistant Chief Proctor   
  • Ms Nirlep Kaur
  • Dr Neelam Singh
  • Dr Rajani Shrivastava

Proctors :   

  • Dr Bhavana Mittal
  • Dr Anju Rastogi
  • Ms Manisha Singhal
  • Dr Kiran Sharma
  • Ms Shashi Bala
  • Ms Anjali Gupta
  • Ms Babita Mazi
  • Preeti
  • Shailza
  • Dr Nisha Goel
  • Dr Nazima Irfan
  • Dr Anuja Agarawal
  • Dr Anjali Goel
  • Dr Shweta Tyagi
  • Dr Gitanjali Chauhan
Advisors    
  • Dr Chhavi Gupta
  • Dr Poonam Lakhanpal
Dean :                   Dr Reenu Jain
Members  :    
  • Dr Kanchan Puri
  • Dr Mamta Upadhyaya
  • Dr Anuradha
  • Dr Suman
  • Dr Sonika Choudhary
  • Dr Bina Rai
  • Dr Bhawna Mittal
  • Dr Deeksha Yajurvedi
  • Dr Garima Pundir
  • Ms Sanyogita
  • Ms Geeta Rani
  • Dr Upasana Singh
  • Dr Poonam Lata Singh
  • Dr Swati Sharma
  • Dr Shubham Tyagi
  • Dr Parul Rastogi
Incharge :      Dr Poonam Lakhanpal
Members     
  • Dr Seema Jain
  • Dr Parul Singh
  • Dr Sonika Choudhary
  • Dr Aparna Vats
  • Dr Anju Rastogi
  • Ms Chhaya Teotia
  • Ms Babita Mazi
  • Ms Upasna Devi
  • Mr Sunmek
  • Ms Gitanjali Chauhan
Advisors     
  • Dr Poonam Lakhanpal
  • Dr Seema Jain
  • Dr Kanchan Puri
Incharge :      Dr Anjula Rajvanshi
Co Convener  :              Dr Kumkum Pareek
Members:      
  • Dr Deeksha Yajurvedi
  • Dr Manju Singh
  • Dr Poonam (History)
  • Dr Meenakshi Jain (B.Ed.)
  • Ms Vatsala Oberoi (B.Com.)
  • Ms Himani
Advisors :
  • Dr Renu Kamboj
  • Dr Parul Singh

Incharge :           Dr Bina Rai

Members      
  • Dr Suman
  • Dr Sonika Choudhary
  • Dr Deeksha Yajurvedi
  • Ms Shashi Bala
  • Dr Garima Malik
  • Dr Reema Mittal
  • Dr Arti Sharma
  • Ms Gitanjali Chauhan
Incharge :             Dr Poonam Lakhanpal
Members
  • Dr Reenu Jain
  • Dr Seema Jain
  • Dr Archana Rani
  • Dr Manjulata
Incharge :             Dr Rajani Shrivastava
Members    
  • Ms Chhaya Teotia
  • Ms Chinky Upadhyaya
  • Ms Sanyogita
  • Dr Parul Rastogi
  • Dr Arti Sharma
Incharge :                 Dr Seema Jain
Members      
 • Dr Anjula Rajvanshi
 • Dr Sonika Choudhary
 • Mr Himanshu (Computer Asstt.)
Advisor  :                     Dr Seema Jain
Incharge :                   Dr Neena Batra
 Members      
  • Dr Anjula Rajvanshi
  • Dr Sonika Choudhary
  • Dr Garima Malik
  • Ms Vandana Agarawal
  • Ms Shweta Mittal
  • Ms Aishwarya Tomar
Incharge                     Dr Reenu Jain
Members     
  • Dr Renu Kamboj
  • Dr Kanchan Puri
  • Dr Anu Rastogi
Advisor                         Dr Abha Rani
Incharge                      Dr Renu Kamboj
 Members      
  • Dr Parul Singh
  • Dr Manju Singh
  • Dr Parul Rastogi
  • Dr Anupama Singh
 Advisors     
  • Dr Sunita
  • Dr Mamta Upadhyaya
 Incharge                      Dr Anuradha
Members      
  • Dr Aparna Vats
  • Dr Garima Malik
  • Dr Preeti
  • Dr Geeta Rani
  • Dr Sunita Singh
  • Dr Shivani Tyagi
  • Ms Himani
Advisors :     
  • Dr Sunita
  • Dr Mamta Upadhyaya
Incharge :                         Dr Bhavana Mittal
 Members  :    
  • Dr Vandana Aggarwal (Music)
  • Dr Garima Pundir
  • Ms Chinky Upadhayaya
  • Ms Sanyogita
  • Dr Poonam Lata Singh
Advisor                Dr Parul Singh
Incharge               Dr Anuradha
 Members   
  • Ms Nirlep Kaur
  • Dr Vandana Agarwal (Music)
  • Dr Kalpana Chaudhary
  • Dr Sangeeta Bhatia
  • Ms Mamta

Incharge :               Dr Anu Rastogi
Members      
  • Dr Archana Rani
  • Dr Rajani Shrivastava
  • Dr Manjulata
  • Manisha Singhal
  • Dr Kumkum Pareek
  • Ms Ayushi (B.Voc.)

Incharge :                  Ms Anvita Agarawal
 Members      
  • Dr Poonam Lakhanpal
  • Dr Kanchan Puri
  • Dr Archana Rani

Advisors     
  • Dr Poonam Lakhanpal
  • Dr Seema Jain
 Incharge :           Dr Anita Rathi
 Members     
  • Dr Deeksha Yajurvedi
  • Dr Preeti
  • Dr Nisha Goel
  • Dr Nazima Irfan
  • Dr Sunita Singh
  • Ms Vandana Agarwal (Computer)

 Advisors     
  • Dr Reenu Jain
  • Dr Sunita
Incharge    :                  Dr Archana Rani
Members  :    
  • Dr Rajani Shrivastava
  • Dr Amita Sharma

 Incharge  :                    Dr Suman
 Members   :                 Dr Preeti

 

Incharge                      Dr Chhavi Gupta
Members           
  • Dr Sunita
  • Dr Kalpana Chaudhary

Incharge   :                Mrs Anvita Aggarwal
Members
  • Dr Poonam Lakhanpal
  • Dr Reenu Jain
  • Dr Seema Jain

President :               Dr Sangeeta Kumar

 

Secretary   :              Dr  Neena Batra

 

Joint Secretary :
   •    Dr  Archana Rani
   •    Dr Anjula Rajvanshi
Treasurer     :           Dr  Kumkum Pareek

 

Advisors
  • Dr Reenu Jain
  • Dr Renu Kamboj
Incharge                    Dr Sunita
Members
  • Dr Neena Batra (Treasurer)
  • Dr Sumanlata Sharma
  • Dr Kalpana Chaudhary
  • Dr Garima Malik
  • Dr Nazima Irfan
  • Dr Anuja Agarwal
  • Ms Vatsala Oberoi
  • Dr Shweta Tyagi
  • Dr Renu Chaudhary
  • Dr Madhu Malik
  • Dr Pallavi Rastogi

Advisor                      Dr Poonam Lakahanpal
Incharge                    Dr Manjulata
Members
  • Dr Nisha Goel
  • Dr Poonam Lata Singh
  • Ms Upasana Devi
  • Dr Seema Agarwal
  • Ms Vatsala Oberoi
  • Dr Geeta Singh
  • Ms Shweta Sharma

Advisor      :     Smt Anjula Madhav ( Member of Management)
Chief Warden : Dr. Reenu Jain
Warden       :       Ms Savita Tyagi
Asstt. Warden  : Ms Shaily Tomar
Members
  • Ms Anvita Aggarwal
  • Dr Kanchan Puri
  • Dr Amita Sharma
  • Dr Deeksha Yajurvedi
  • Dr Kumkum Pareek
  • Dr Kalpana Chaudhary
  • Ms Neha Tandon
  • Dr Meenakshi Jain (B.Ed)
  • Dr Sheetal Pandey
  • Dr Shikha Sharma (B.Voc)

Chair Person   :              Dr Deepshikha Sharma
Management    :           Mr Pawan Bharghav
Members
  • Dr Seema jain
  • Dr Anjula Rajvanshi
  • Mr Sanjeev Sharma
  • Mr Sunmek

Incharge     :                 Dr Amita Sharma
Members
  • Dr Preeti Bansal
  • Ms Sandhya (Library)
  • Ms Manasvi
Advisor
  • Dr Poonam Lakhanpal
  • Dr Reenu Jain
Incharge  :                 Dr Anita Rathi
Members
  • Dr Anita Kashyap
  • Dr Suman
  • Dr Bina Rai
  • Dr Vandana Agarwal
  • Dr Sumanlata Sharma
  • Dr Amita Sharma
  • Dr Kiran Sharma
  • Dr Poonam Lata Singh
  • Dr Poonam (History)
  • Dr Shweta Tyagi
  • Mr Hemant Shukla
  • Dr Anupama Singh (Botany)
  • Dr Upasana Singh
Incharge                             Dr Renu Kamboj
Member
  • Dr Seema Jain
  • Dr Anu Rastogi
  • Dr Amita Sharma
  • Dr Manju Singh
  • Ms Babita Maji
  • Ms Himani
  • Dr Shweta Sharma