Management

/   Management

Principal - Smt. Sneh Gupta
Chairman - Dr. Satish Chandra
Secretary - Dr. Manmohan Nath
Joint Secretary - Dr. Rahul Mittal
Members –
1) Shri. Mahesh Chandra Jain
2) Smt. Kusumlata Kansal
3) Shri. Pawan Bhargava
4) Shri. Jaiprakash Aggarwal
5) Smt. Anjula Madhav
6) Shri. P.D. Mittal
7) Shri. D.P. Gupta


Principal – Mrs. Sneh Gupta
Teacher Representative –
1) Dr. Deeksha Yajurvedi
2) Dr. Garima Pundir
3) Dr. Kumkum Pareekh
Non-Teaching – Ms. Rachna Harit